Naslovna
 O nama
 GALANTERIJA
 ZA OPERATIVCA
 REGULATIVA
 NORMATIVI
 JAVNA NABAVA
 TEKSTILNI LANCI
 Linkovi
 Kontakt


A D R E S A R  NEZAOBILAZNA STRANICA GRAĐEVINSKOG OPERATIVCA  
Upiši traženi pojam


Google  Yahoo  MSN


GALANTERIJA - ZA OPERATIVCA - REGULATIVA - NORMATIVI - JAVNA NABAVA - TEKSTILNI LANCI -

  REGULATIVA

PRAVILNIK O ZAŠTITI NA RADU NA PRIVREMENIM ILI POKRETNIM GRADILIŠTIMA
 

Dio II

VANJSKA MJESTA RADA NA GRADILIŠTU
1. Stabilnost i čvrstoća
1.1. Pokretna ili nepokretna mjesta rada na visini ili tlu moraju biti čvrsta i stabilna, uzimajući u obzir:
– broj radnika koji rade na njima;
– najveću nosivost i raspodjelu opterećenja;
– vanjske utjecaje kojima mogu biti izloženi.
Ako osnovna konstrukcija i drugi dijelovi konstrukcije mjesta rada nisu sami po sebi stabilni, mora se njihovu stabilnost osigurati s prikladnim i sigurnim načinima učvršćenja da bi se izbjegli bilo kakvi nehotični ili spontani pomaci cijelog mjesta rada ili pojedinih dijelova.
1.2. Pregledi
Stabilnost i čvrstoća moraju biti na odgovarajući način provjereni, a posebice poslije svake promjene.
2. Instalacije za distribuciju energije na gradilištu
2.1. Instalacije za distribuciju energije na radilištu, posebice one koje su izložene vanjskim utjecajima, moraju se redovito pregledavati i održavati.
2.2. Prije početka rada na radilištu potrebno je identificirati postojeće instalacije, pregledati ih i prepoznatljivo označiti.
2.3. Zračne električne vodove izmjestiti, ako je to moguće, izvan gradilišta ili pak prekinuti dovod struje.
Ako to nije moguće, moraju se postaviti sigurnosne zapreke, koje osiguravaju, da radnici na radu i vozila u prolazu ne dođu u dodir s električnim vodovima.
Tamo gdje vozila moraju proći ispod električnih vodova, moraju se postaviti odgovarajuće upozoravajuće oznake i viseće zaštite.
3. Atmosferski utjecaji
Radnici moraju biti zaštićeni od atmosferskih utjecaja koji bi mogli djelovati na njihovo zdravlje i sigurnost.
4. Padajući predmeti
Radnici moraju biti prikladnim mjerama zaštićeni od padajućih predmeta, ako je to tehnički izvedivo.
Materijali i radna oprema moraju biti složeni ili razmješteni, tako da se ne mogu srušiti ili prevrnuti.
Ako se navedeno ne može osigurati tada se prolazi na gradilištu moraju natkriti ili pak mora biti onemogućiti pristup opasnim područjima.
5. Padovi s visine
5.1. Padovi s visine se moraju fizički spriječiti ograđivanjem svih radnih mjesta na visini dovoljno čvrstim i visokim ogradama koje ima najmanje podnu rubnu dasku, koljeničnu prečku i rukohvat. Ograde se mogu izvesti i na drugi siguran način.
5.2. Rad na visini ne smije se obavljati bez odgovarajuće opreme ili pak uz korištenje sigurnosnih naprava kao što su zaštitne košare, platforme, prihvatne mreže.
Ako korištenje takve opreme odnosno naprava nije moguće zbog prirode posla, mora se na drugi način i drugim sredstvima osigurati odgovarajuću sigurnost.
6. Skele i ljestve
6.1. Skele moraju biti ispravno projektirane, postavljene i održavane tako, da se ne sruše ili nekontrolirano pomaknu.
6.2. Radne skele (platforme), prolazi i pristupi na skele moraju biti postavljene, dimenzionirane, osigurane i korištene na takav način da osobe ne mogu s njih pasti i niti biti izložene padajućim predmetima.
6.3. Skelu mora nadzirati stručna osoba:
(a) prije upotrebe;
(b) u redovitim vremenskim razmacima;
(c) nakon bilo koje promjene, duljeg vremena nekorištenja, loših vremenskih uvjeta ili potresa ili u bilo kojim drugim okolnostima, koji su mogli utjecati na stabilnost i čvrstoću skele.
6.4. Ljestve moraju biti dovoljno čvrste i ispravno održavane.
Koristiti se moraju pravilno, na primjerenim mjestima i u skladu s njihovom namjenom
6.5. Pokretne skele moraju biti osigurane protiv nekontroliranih pomicanja.
7. Oprema za dizanje i prenašanje
7.1. Svi uređaji i pribor za dizanje i prenašanje, uključujući i njihove sastavne dijelove, dodatke, sidra i podupore moraju biti:
(a) ispravno projektirani i izrađeni te dostatne čvrstoće glede namjene;
(b) ispravno postavljeni i korišteni;
(c) održavani u dobrom radnom stanju;
(d) pregledani i redovito ispitivani te kontrolirani u skladu s važećim propisima;
(e) rukovati s njima mogu samo stručno osposobljeni radnici.
7.2. Na svim uređajima i priboru za dizanje i prenašanje mora biti vidljivo označena najveća dozvoljena nosivost.
7.3. Oprema i pribor za dizanje ne smiju se koristiti za svrhu za koju su nisu namijenjeni.
8. Vozila i strojevi za iskopavanje, premještanje, izvlačenje i prijevoz materijala.
8.1. Sva vozila i strojevi za iskopavanje, premještanje, izvlačenje i prijevoz materijala moraju biti:
(a) ispravno projektirana i izrađena, pri čemu je potrebno uvažavati ergonomska načela;
(b) održavana u dobrom radnom i voznom stanju;
(c) pravilno korištena.
8.2. Vozači i rukovatelji vozilima i strojevima za iskopavanje, premještanje i prijevoz materijala moraju biti posebno stručno osposobljeni za te poslove.
8.3. Zaštitnim mjerama treba osigurati da vozila i strojevi za iskopavanje i premještanje materijala ne padnu u građevne jame ili u vodu.
8.4. Strojevi za iskopavanje, izvlačenje i premještanje materijala moraju biti opremljeni sa zaštitnim konstrukcijama, koji štite vozača, da ga stroj, ako se prevrne ne prignječi i ujedno, ako je to potrebno, da ga štiti od padajućih predmeta.
9. Instalacije, strojevi i oprema
9.1. Instalacije, strojevi i oprema, uključujući ručni alat bez obzira da li je na mehanizirani pogon ili nije, moraju biti:
(a) ispravno projektirani i izrađeni, pri čemu je potrebno uvažavati ergonomska načela;
(b) održavani u dobrom radnom stanju;
(c) korišteni isključivo za rad za koji su namijenjeni;
(d) posluživani od radnika koji su osposobljeni.
9.2. Instalacije, strojevi i oprema pod tlakom moraju se redovito pregledavati i ispitivati u skladu s važećim propisima.
10. Građevinske jame, zdenci (bunari), radovi pod zemljom, tuneli i zemljani radovi
10.1. Kod radova u građevinskim jamama, zdencima, pod zemljom ili u tunelima moraju se poduzeti slijedeće sigurnosne mjere:
(a) koristiti odgovarajuće poduporne – razuporne konstrukcije ili nasip;
(b) otkloniti opasnosti od pada osoba, materijala ili predmeta ili opasnosti od poplava;
(c) osigurati dostatno prozračivanje svih mjesta rada u toj mjeri da se radnicima osigura primjerena kvaliteta zraka;
(d) omogućiti radnicima, da se sklone na sigurno područje u slučaju požara ili prodora vode ili materijala.
10.2. Prije početka iskopavanja, moraju se poduzeti mjere da se uoči i smanji na najmanju moguću mjeru svaka opasnost uzrokovana od podzemnih kabela i drugih instalacija.
10.3. Moraju se osigurati sigurni putovi u i iz mjesta iskopavanja.
10.4. Hrpe zemlje, materijali i prijevozna vozila moraju biti na sigurnoj udaljenosti od građevinskih jama.
Ako se to ne može osigurati, moraju se postaviti zapreke u vidu ograda, odbojnika i slično.
11. Rušenje
Kada rušenje (rastavljanje) zgrade ili građevine predstavlja opas­nost:
(a) moraju se poduzeti sigurnosne mjere te koristiti prikladne metode i postupke;
(b) radovi se moraju izvoditi po projektu ili pod nadzorom stručne osobe.
12. Metalni ili betonski okviri, oplate i teški montažni elementi
12.1. Metalni ili betonski okviri i njihovi sastavni dijelovi, oplate, montažni elementi ili privremene poduporne konstrukcije te podupore mogu se postaviti ili odstraniti samo pod nadzorom stručne osobe.
12.2. Za osiguranje radnika od opasnosti, koju predstavlja privremena nedovoljno čvrsta ili nestabilna konstrukcija, moraju se poduzeti posebne sigurnosne mjere.
12.3. Oplate, privremene poduporne konstrukcije i podupore moraju se projektirati i oblikovati te montirati i održavati tako, da bez opasnosti podnose bilo koja opterećenja ili naprezanja, kojima mogu biti podvrgnuti.
13. Podvodna zvona i kesoni
13.1. Sva podvodna zvona i kesoni moraju biti:
(a) izrađeni od prikladnih materijala dovoljne čvrstoće;
(b) prikladno opremljeni tako da se radnici mogu brzo skloniti na sigurno mjesto u slučaju prodora vode ili materijala.
13.2. Izgradnja, postavljanje, izmjena ili rastavljanje (demontaža) podvodnog zvona ili kesona mora se obavljati pod nadzorom stručne osobe.
13.3. Sva podvodna zvona i kesone mora pregledati stručna osoba u redovitim vremenskim razmacima.
14. Rad na krovu
14.1. Ako je visina veća od 3 m ili nagib veći od 30 %, mora poslodavac poduzeti sve sigurnosne mjere za sprečavanje pada radnika, alata ili drugih predmeta ili materijala.
14.2. Ako radnici rade na krovu, u njegovoj blizini ili na bilo kojoj drugoj površini, koja je izrađena od lomljivih materijala, kroz koju se može propasti, poslodavac je dužan primijeniti sigurnosne mjere, protiv propadanja i pada radnika na tlo.

DODATAK V

SADRŽAJ PLANA IZVOĐENJA RADOVA
Plan izvođenja radova mora sadržavati:
1. Opis i shemu (nacrt) izvođenja radova, u skladu sa zahtjevima iz Dodatka IV ovoga Pravilnika (koji određuje konkretan način ispunjavanja zahtjeva), a naročito o:
– podacima (podzemni i nadzemni katastar, situacije, nacrti) o postojećim instalacijama i uređajima te utjecajima okoliša gradilišta na sigurnost i zdravlje radnika, s naglaskom na učinkovito prozračivanje gradilišta i prijašnje korištenje terena ili objekata radi zaostalih opasnih tvari ili predmeta odnosno materijala i podacima o poduzimanju potrebnih mjera za zaštitu na radu;
– određivanju granica gradilišta prema okolini (vidno označavanje ili ograđivanje gradilišta);
– određivanju i održavanju radnih prostorija, garderoba, sanitarnih čvorova i smještajnih objekata na gradilištu;
– određivanju prometnih komunikacija, evakuacijskih putova i nužnih izlaza s uputama za održavanje;
– utvrđivanju mjesta, prostora i načina razmještaja i skladištenja materijala koji se ugrađuje;
– određivanju mjesta i prostora za smještaj i čuvanje opasnog, zapaljivog i eksplozivnog materijala;
– načinu prijevoza, prijenosa, utovara, istovara i odlaganja raznih vrsta materijala i teških voluminoznih predmeta;
– načinu označavanja, odnosno osiguranja opasnih mjesta i ugroženih prostora na gradilištu (opasne zone);
– načinu rada u neposrednoj blizini ili na mjestima gdje se pojavljuju po zdravlje štetni plinovi, prašine, pare odnosno gdje može doći do požara, eksplozije ili mogu nastati druge opasnosti;
– načinu uređenja (izvor, mjesta priključka), odabiru i razvodu energetskih vodova i električnih instalacija snage (za pogon strojeva i uređaja) i rasvjete do pojedinih trošila, vrste primijenjene zaštite od električnog udara i upute za održavanje i korištenje istih;
– određivanju vrste i broja strojeva i uređaja s povećanim opasnostima s predviđenim mjerama zaštite u odnosu na njihov smještaj i korištenje;
– načinu zaštite radnika od pada s visine ili u dubinu;
– načinu zaštite radnika pri iskopu zemlje, a posebice za rovove, kanale, šahtove, jame i slično;
– načinu zaštite radnika pri rušenju, odnosno rastavljanju objekata ili nekog njegovoga dijela;
– određivanju vrste i načina izvođenja – postavljanja skela (projekti s nacrtima i statičkim proračunima);
– mjerama zaštite od požara te opremi, uređajima i sredstvima za zaštitu od požara na gradilištu;
– načinu organiziranju pružanja prve pomoći na gradilištu;
– načinu osiguranja smještaja, prehrane i prijevoza radnika na gradilište i sa gradilišta, ako je to potrebno.
2. Popis opasnih tvari
3. Popis posebno opasnih poslova
4. Određivanje mjesta rada na kojima postoji povećana opas­nost za život i zdravlje radnika, kao i vrste i količine potrebnih osobnih zaštitnih sredstava odnosno zaštitne opreme
5. Postupke za usklađivanje međudjelovanja svih aktivnosti u neposrednoj blizini gradilišta, također s mogućnošću hitnog isključenja komunalnih vodova u slučaju nužde
6. Postupke za svaku pojedinu opasnu fazu rada ili faze radova koje se obavljaju istovremeno ili u slijedu jedna iza druge pri čemu je potrebno definirati:
– tehničke odnosno organizacijske mjere koje je potrebno poduzeti prije početka radova u skladu s načelima zaštite na radu iz članka 13. ovoga Pravilnika;
– minimalno vrijeme koje je potrebno kako bi se radovi mogli obaviti na siguran način;
– minimalni broj radnika koji u toj fazi moraju sudjelovati;
– potrebna sredstva rada kao i način provjere njihove ispravnosti prije početka izvođenja faze radova.
7. Postupak usklađivanja izvođenja radova i dokumentacije sa svim promjenama na gradilištu
8. Vremenski plan radova – kojim se određuje redoslijed/istovremenost i rokovi za izvršenje
9. Način organiziranja suradnje i uzajamno izvješćivanja svih izvođača radova i njihovih radničkih predstavnika, koji će zajedno ili jedan za drugim (u slijedu) raditi na istom gradilištu o tijeku, s ciljem sprečavanja ozljeda na radu i zaštite zdravlje radnika
10. Način organiziranja da na gradilište imaju pristup samo osobe koje su na njemu zaposlene i osobe koje imaju dozvolu ulaska na gradilište
11. Zajedničke mjere zaštite na radu na gradilištu
12. Obveza izvođača o međusobnom izvješćivanju o tijeku pojedinačnih faza rada
13. Pravila ponašanja na gradilištu
14. Popis poslova s procjenom troškova (troškovnikom) uređenja gradilišta i izvođenja zajedničkih mjera za provedbu zaštite na radu na radilištu
15. Popis isprava, evidencija i uputa iz zaštite na radu, koje se moraju čuvati stalno na gradilištu
16. Potpis odgovorne osobe za izradu plana izvođenja radova i pečat.


(21.05.2009.)

VAŽNO!!! OD 01.04.2010. OBAVEZNO ENERGETSKO CERTIFICIRANJE NOVIH ZGRADA


- PRAVILNIK O ENERGETSKOM CERTIFICIRANJU ZGRADA
- ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI NA RADU
- PRAVILNIK O ZAŠTITI NA RADU NA PRIVREMENIM ILI POKRETNIM GRADILIŠTIMA
- NAKNADE, POTPORE I NAGRADE KOJE SE MOGU ISPLATITI BEZ POREZA U 2008. GODINI
- PREČICOM DO UPORABNE DOZVOLE
- PRAVILNIK O GOSPODARENJU GRAĐEVNIM OTPADOM
- ZAKON O PROSTORNOM UREĐENJU I GRADNJI (2.DIO)
- ZAKON O PROSTORNOM UREĐENJU I GRADNJI (1.DIO)
- PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU VOĐENJA GRAĐEVINSKOG DNEVNIKA
- Pravilnik o uvjetima i mjerilima za davanje suglasnosti za započinjanje obavljanja djelatnosti građenja
- ZAKON O GRADNJI
- Zakon o zaštiti na radu
- PRAVILNIK O TEHNIČKOM PREGLEDU GRAĐEVINE
- PRAVILNIK O NAČINU ZATVARANJA I OZNAČAVANJA ZATVORENOG GRADILIŠTA
- Pravilnik o načinu vođenja očevidnika o obavljenim inspekcijskim pregledima građevinske inspekcije
- Pravilnik o kontroli projekta
- Pravilnik o jednostavnim građevinama za koje građevinska dozvola nije potrebnaPretraži vijestiBono d.o.o., bojana@bono.hr
KONTAKT: Fax 01 29 30 133, GSM 098 19 32 570