Naslovna
 O nama
 GALANTERIJA
 ZA OPERATIVCA
 REGULATIVA
 NORMATIVI
 JAVNA NABAVA
 TEKSTILNI LANCI
 Linkovi
 Kontakt


A D R E S A R  NEZAOBILAZNA STRANICA GRAĐEVINSKOG OPERATIVCA  
Upiši traženi pojam


Google  Yahoo  MSN


GALANTERIJA - ZA OPERATIVCA - REGULATIVA - NORMATIVI - JAVNA NABAVA - TEKSTILNI LANCI -

  REGULATIVA

PRAVILNIK O ZAŠTITI NA RADU NA PRIVREMENIM ILI POKRETNIM GRADILIŠTIMA
 

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNIŠTVA

1713

Na temelju članka 12. stavka 1. Zakona o zaštiti na radu (»Narodne novine«, br. 59/96, 94/96, 114/03 i 100/04) ministar gospodarstva, rada i poduzetništva donosi

PRAVILNIK

O ZAŠTITI NA RADU NA PRIVREMENIM ILI POKRETNIM GRADILIŠTIMA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom se utvrđuju minimalni sigurnosni i zdravstveni uvjeti za privremena ili pokretna gradilišta.

 

Članak 2.

Odredbe ovoga Pravilnika ne primjenjuju se na bušenja i iskope u rudarskoj djelatnosti.
Odredba ovoga Pravilnika, u dijelu kojim se propisuje obveza investitora za imenovanje koordinatora iz članka 4. ovoga Pravilnika, ne odnosi se na jednostavne građevine određene posebnim propisom.

II. POJMOVI

Članak 3.

Pojmovi koji se koriste u ovom Pravilniku imaju sljedeća značenja:
1. privremena ili pokretna gradilišta (nastavno: gradilišta) označavaju svako gradilište na kojemu se izvode građevinski odnosno montažni radovi čiji je nepotpuni popis naveden u Dodatku I koji je sastavni dio ovoga Pravilnika;
2. investitor je pravna ili fizička osoba u čije se ime izvode radovi;
3. izvođač je poslodavac (pravna odnosno fizička osoba) koji izvodi pojedine radove na gradilištu u ime investitora;
4. druge osobe na gradilištu su izvođači koji obavljaju djelatnost osobnim radom;
5. koordinator za zaštitu na radu u fazi izrade projekta – koordinator I – je svaka fizička ili pravna osoba zadužena od investitora za obavljanje poslova utvrđenih u članku 10. ovoga Pravilnika;
6. koordinator za zaštitu na radu u fazi izvođenja – koordinator II – je svaka fizička ili pravna osoba zadužena od investitora za obavljanje poslova utvrđenih u članku 11. ovoga Pravilnika;
7. mjesto rada, uključujući i radni okoliš, je svako mjesto i prostor pod neposrednim ili posrednim nadzorom poslodavca na kojem se radnici moraju nalaziti ili do kojega moraju dolaziti tijekom rada.
Pojmovi: projektant, glavni projektant, inženjer gradilišta i glavni inženjer gradilišta definirani su posebnim propisima.

III. IMENOVANJE KOORDINATORA – PLAN IZVOĐENJA RADOVA – PRIJAVA GRADILIŠTA

1. Imenovanje koordinatora

Članak 4.

Investitor je obvezan imenovati jednog ili više koordinatora za zaštitu na radu kada radove izvode ili je predviđeno da ih izvode dva ili više izvođača.
Investitor mora imenovati koordinatora(e) posebno za fazu izrade projekta i posebno za fazu izvođenja radova.

Članak 5.

Osoba imenovana za koordinatora za zaštitu na radu u fazi izrade projekta – koordinator I – mora imati najmanje završen stručni studij tehničkog smjera (arhitekture, građevinarstva, elektrotehnike i strojarstva) sa stečenim stručnim nazivom prvostupnik (baccalaures) inženjer, položeni stručni ispit propisan posebnim propisom te položen stručni ispit za koordinatora zaštite na radu.
Ako pravna osoba obavlja poslove koordinatora I tada zaposlenik pravne osobe koji obavlja te poslove mora ispunjavati uvjete utvrđene u stavku 1. ovoga članka.
Projektant odnosno glavni projektant može biti ujedno koordinator i ukoliko ispunjava uvjete iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 6.

Osoba imenovana za koordinatora za zaštitu na radu u fazi izvođenja radova – koordinator II – mora imati najmanje završen stručni studij tehničkog smjera sa stečenim stručnim nazivom prvostupnik (baccalaures) inženjer, položeni stručni ispit propisan posebnim propisom te stručni ispit za koordinatora zaštite na radu, ili najmanje završen preddiplomski sveučilišni stručni studij smjera sigurnosti i zaštite zdravlja na radu sa stečenim akademskim nazivom sveučilišni prvostupnik (baccalaures) inženjer, položeni stručni ispit stručnjaka zaštite na radu te stručni ispit za koordinatora zaštite na radu.
Ako pravna osoba obavlja poslove koordinatora II tada zaposlenik pravne osobe koji obavlja te poslove mora ispunjavati uvjete utvrđene u stavku 1. ovoga članka.
Inženjer odnosno glavni inženjer gradilišta može ujedno biti i koordinator II ukoliko ispunjava uvjete iz stavka 1. ovoga članka.

2. Plan izvođenja radova

Članak 7.

Investitor je dužan prije uspostave gradilišta osigurati izradu plana izvođenja radova.
Plan izvođenja radova potrebno je izraditi u skladu Dodatku V. koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.
Svaka promjena na gradilištu koja može utjecati na sigurnost i zdravlje radnika mora biti unesena u plan izvođenja radova.
Plan izvođenje radova je sastavni dio projektne dokumentacije određene posebnim propisima.
Svaki poslodavac koji izvodi radove u trajanju duljem od pet dana dužan je izraditi svoj plan izvođenja radova i odrediti rok dovršetka radova.

3. Prijava gradilišta

Članak 8.

Investitor je dužan prijaviti gradilište u skladu s podacima navedenim u Dodatku III., koji je sastavni dio ovoga Pravilnika u slučaju:
– predviđenog trajanja radova dužeg od 30 radnih dana i na kojima radi istovremeno više od 20 radnika, ili
– na kojima je predviđen opseg radova od 500 osoba – dana ili više.
U slučaju izvođenja posebno opasnih radova iz Dodatka II. ovoga Pravilnika, prijava gradilišta se mora sačiniti bez obzira na trajanje radova i broj radnika koji izvode te radove.
Investitor je dužan najmanje 8 dana prije početka izvođenja radova na tom gradilištu dostaviti prijavu gradilišta tijelu nadležnom za poslove inspekcije rada odnosno drugom nadležnom tijelu uz dostavu plana izvođenja radova.
Ako samo jedan izvođač, izvodi opasne radove na gradilištu iz Dodatka II. ovoga Pravilnika, odnosno radove u trajanju dužem od pet dana, isti je dužan u roku od najmanje 8 dana prije početka izvođenja radova dostaviti prijavu gradilišta tijelu nadležnom za poslove inspekcije rada odnosno drugom nadležnom tijelu uz dostavu plana izvođenja radova sačinjenog u skladu s odredbama članka 7. ovoga Pravilnika.
Preslika prijave gradilišta mora biti vidno izložena na gradilištu.
Prijavu gradilišta dužan je investitor ažurirati u slučaju promjena koje utječu na rok dovršenja radova, kao i u slučajevima uvođenja novoga izvođača radova ili privremene obustave rada.

IV. FAZA IZRADE PROJEKTA

(poštivanje načela zaštite na radu)

Članak 9.

Investitor je dužan poštivati načela zaštite na radu, propisana Zakonom o zaštiti na radu, a posebice kada se:
– odlučuje o oblikovnim, tehničkim i/ili organizacijskim aspektima kako bi se nesmetano planirale različite aktivnosti ili faze rada koje se trebaju izvoditi istovremeno ili u slijedu;
– procjenjuje potrebno vrijeme za dovršenje takvih radova ili faza rada uzimajući u obzir plan izvođenja radova te dokumentaciju iz članka 10. točke 3. ovoga Pravilnika.

V. DUŽNOSTI KOORDINATORA U FAZI IZRADE PROJEKTA

Koordinator I

Članak 10.

Koordinator za zaštitu na radu u fazi izrade projekta – koordinator I – dužan je:
1. koordinirati primjenu načela zaštite na radu iz članka 9. ovoga Pravilnika;
2. izraditi ili dati izraditi plan izvođenja radova u skladu s Dodatkom V. koji je sastavni dio ovoga Pravilnika, uzimajući pri tome u obzir pravila primjenjiva za dotično gradilište te vodeći računa o svim aktivnostima koje se obavljaju na gradilištu. Plan izvođenja radova mora sadržavati i posebne mjere ako poslovi na gradilištu spadaju u opasne radove prema Dodatku II., koji je sastavni dio ovoga Pravilnika;
3. izraditi dokumentaciju, koja sadrži specifičnosti projekta i koja sadrži bitne sigurnosne i zdravstvene podatke, koje je potrebno primjenjivati nakon gradnje u fazi uporabe.

VI. DUŽNOSTI KOORDINATORA U FAZI IZVOĐENJA RADOVA

Koordinator II

Članak 11.

Koordinator za zaštitu na radu u fazi izvođenja radova – koordinator II – dužan je:
1. Koordinirati primjenu načela zaštite na radu:
– kod donošenja odluka o tehničkim i/ili organizacijskim mjerama tijekom planiranja pojedinih faza rada;
– kod određivanja rokova, koji su potrebni za sigurno dovršenje pojedinih faza rada, koji se izvode istovremeno ili u slijedu.
2. Koordinirati izvođenje odgovarajućih postupaka, da bi se osiguralo da poslodavci i druge osobe:
– dosljedno primjenjuju načela zaštite na radu iz članka 13. ovoga Pravilnika;
– izvode radove u skladu s planom izvođenja radova.
3. Izraditi, ili potaknuti izradu potrebnih usklađenja plana izvođenja radova i dokumentacije sa svim promjenama na gradilištu.
4. Organizirati suradnju i uzajamno izvješćivanje svih izvođača radova i njihovih radničkih predstavnika, koji će zajedno ili jedan za drugim (u slijedu) raditi na istom gradilištu, s ciljem sprečavanja ozljeda na radu i zaštite zdravlje radnika.
5. Provjeravati da li se radni postupci provode na siguran način i usklađivati propisane aktivnosti.
6. Organizirati da na gradilište imaju pristup samo osobe koje su na njemu zaposlene i osobe koje imaju dozvolu ulaska na gradilište.

VII. OBVEZE INVESTITORA I IZVOĐAČA

Članak 12.

Imenovanje koordinatora za zaštitu na radu za izvršenje obveza navedenih u člancima 10. i 11. ovoga Pravilnika, ne oslobađa investitora od odgovornosti za provedbu zaštite na radu na gradilištu.
Obveze koordinatora iz članaka 10. i 11. ovoga Pravilnika ne oslobađaju odgovornosti izvođače i druge osobe na gradilištu njihovih obveza propisanih odredbama Zakona o zaštiti na radu.
Investitor ne može svoje obveze propisane ovim Pravilnikom prenijeti na izvođača/izvođače radova.

VIII. FAZA IZVOĐENJA RADOVA

(provedba načela zaštite na radu)

Članak 13.

Pri izvođenju radova na gradilištu je potrebno uvažavati i primjenjivati načela Zakona o zaštiti na radu i to osobito:
1. za održavanje primjerenog reda i zadovoljavajuće čistoće na gradilištu;
2. izbor i razmještaj mjesta rada, uzimajući pri tome u obzir način održavanja pristupnih putova te određivanja smjerova kretanja i površina za prolaz, kretanje ili za opremu;
3. uvjete pod kojima se rukuje različitim materijalima;
4. tehničko održavanje, prethodni i redoviti pregledi instalacija i opreme radi ispravljanja svih nedostataka koji mogu utjecati na sigurnost i zdravlje radnika;
5. razmještaj i označavanje površina za skladištenje različitih ma­terijala, posebice kada se radi o opasnim materijalima i tvarima;
6. uvjete pod kojima se koriste i premještaju ili uklanjaju opasni materijali;
7. skladištenje i odlaganje ili uklanjanje otpadaka i otpadnog materijala;
8. usklađivanje vremena izvođenja različitih vrsta radova ili faza rada na temelju odvijanja poslova na gradilištu;
9. suradnja između izvođača i drugih osoba na gradilištu;
10. uzajamnog djelovanja svih aktivnosti na mjestu na kojem se radi ili u blizini kojega se nalazi gradilište.

IX. OBVEZE IZVOĐAČA I DRUGIH OSOBA NA GRADILIŠTU

Članak 14.

Izvođači i druge osobe na gradilištu su obvezni radi osiguranja zaštite na radu na gradilištu:
(a) primijeniti načela utvrđena u članku 13. ovoga Pravilnika i poduzeti mjere koje su u skladu s minimalnim zahtjevima propisanim u Dodatku IV. koji je sastavni dio ovoga Pravilnika;
(b) uvažavati upute glavnog inženjera gradilišta i/ili koordinatora za zaštitu na radu.

X. OBAVJEŠTAVANJE RADNIKA

Članak 15.

Izvođač je dužan radnicima i/ili njihovim predstavnicima dati sve potrebne obavijesti o zaštiti na radu na gradilištu i rizicima za sigurnost i zdravlje pri pojedinim radovima.
Obavijesti moraju biti razumljive radnicima.
Izvođač je dužan radnike ili njihove predstavnike izvještavati o svim mjerama, koje je poduzeo ili namjerava poduzeti u svezi zaštite na radu na gradilištu.

XI. SAVJETOVANJE I SUDJELOVANJE RADNIKA

Članak 16.

Izvođač je dužan savjetovati se s radnicima i/ili njihovim predstavnicima o svim poslovima u vezi zaštite na radu na gradilištu.
Izvođač je dužan savjetovanje provoditi redovito i u određenim rokovima.
Savjetovanje s radnicima ili njihovim s predstavnicima mora omogućiti radnicima i/ili njihovim predstavnicima ravnopravno sudjelovanje.

XII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 17.

Početkom primjene ovoga Pravilnika prestaju važiti odredbe Pravilnika o sadržaju plana uređenja privremenih i zajedničkih privremenih radilišta (»Narodne novine«, br. 45/84) i Pravilnika o osiguranju smještaja, prehrane i prijevoza radnika koji obavljaju poslove na privremenim radilištima izvan sjedišta organizacije odnosno poslodavca (»Narodne novine«, br. 7/87), u odnosu na građevinske ili montažne radove.

Članak 18.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se u roku od godine dana od dana njegovoga stupanja na snagu.
Klasa: 11-01/07-01/223
Urbroj: 526-08-03/3-07-5
Zagreb, 17. travnja 2008.
Potpredsjednik Vlade
Republike Hrvatske i ministar gospodarstva, rada i poduzetništva
Damir Polančec, dipl. ing., v. r.
 

DODATAK I

NEPOTPUNI POPIS RADOVA
1. Iskopavanja
2. Zemljani radovi
3. Građenje
4. Sastavljanje i rastavljanje montažnih dijelova
5. Preinaka ili opremanje
6. Izmjene
7. Obnova
8. Popravci
9. Uklanjanje s rastavljanjem – demontaža
10. Rušenje
11. Tekuće održavanje
12. Povremeno i periodično održavanje – bojanje i čišćenje
13. Odvodnja

DODATAK II

NEPOTPUNI POPIS POSEBNO OPASNIH RADOVA
1. Radovi u iskopima, dubljim od 3 m, ili na sipkom ili močvarnom tlu te radovi na visini većoj od 3 m
2. Radovi s kemijskim ili biološkim tvarima, koji posebno ugrožavaju sigurnost i zdravlje radnika i za koje je propisan poseban zdravstveni nadzor
3. Radovi u području ioniziranog zračenja
4. Radovi u blizini električnih vodova visokog napona
5. Radovi, pri kojima postoji opasnost od utapanja
6. Radovi pri kopanju, čišćenju ili popravljanju bunara, pod zemljom i u tunelima
7. Radovi pri ronjenju s uporabom zraka pod tlakom
8. Radovi u kesonu s atmosferom stlačenog zraka
9. Radovi s eksplozivnim i lako zapaljivim tvarima
10. Radovi u prostorima koji su ugroženi eksplozivnom atmosferom
11. Radovi na sastavljanju i rastavljanju teških dijelova i/ili sklopova
12. Radovi sa strojevima i uređajima s povećanim opasnostima
13. Radovi sa skelama (postavljanje, rastavljanje i korištenje)
14. Radovi uz odvijanje prometa na cestama i željeznici
15. Radovi na napinjanju kabela u prednapetim betonskim i drugim konstrukcijama
16. Radovi na betoniranju, rezanju i obradi površina s napravama s visokim tlakom

DODATAK III

PRIJAVA GRADILIŠTA – tiskanica
1. Datum prijave
2. Točna adresa gradilišta
3. Podaci o investitoru (ime, naslov, adresa, telefon, matični broj)
4. Vrsta projekta (novogradnja, rekonstrukcija, održavanje, čišćenje, rušenje – uklanjanje...)
5. Projektant odnosno glavni projektant (ime, naslov, adresa, telefon)
6. Koordinator/i – I za zaštitu na radu u fazi izrade projekta (ime, naslov, adresa, telefon)
7. Koordinator/i – II za zaštitu na radu u fazi izvođenja radova (ime, naslov, adresa, telefon)
8. Broj, verzija i datum (ažuriranja) plana izvođenja radova
9. Plan izvođenja radova izradio: (ime, ime odgovorne osobe, naslov, telefon)
10. Planirani datum početka rada na gradilištu
11. Planirano trajanje rada na gradilištu
12. Predviđen najveći broj radnika na gradilištu
13. Planirani broj ugovornih izvođača i drugih osoba na gradilištu
14. Podaci o ugovornim izvođačima, koji su već odabrani (nije potrebno navoditi izvođače koji su poslove dovršili i nisu više prisutni na gradilištu)
15. Radilište prijavljuje:
– investitor
16. Potpis i pečat

DODATAK IV

MINIMALNI SIGURNOSNI I ZDRAVSTVENI ZAHTJEVI NA GRADILIŠTIMA
Navedeni u članku 13. i članku 14. ovoga Pravilnika
Uvodne napomene
Obveze predviđene u ovom Dodatku se primjenjuju tamo gdje to zahtijevaju karakteristike gradilišta, aktivnosti, određene okolnosti ili opasnosti, u skladu s propisanim pravilima zaštite na radu.
 

DIO A

OPĆI MINIMALNI ZAHTJEVI ZA MJESTA RADA NA GRADILIŠTU
1. Stabilnost i čvrstoća
1.1. Materijali, oprema i svaki dio, koji bilo kakvim međusobnim nekontroliranim pomicanjem utječu na sigurnost i zdravlje radnika, moraju biti na prikladan i siguran način učvršćeni.
1.2. Pristup na površine nedostatne čvrstoće nije dopušten, sve dok se ne osigura oprema i sredstva, koja omogućavaju da se rad obavi na siguran način.
2. Instalacije za distribuciju energije
2.1. Instalacije moraju biti projektirane, instalirane, ispitane i korištene tako da ne predstavljaju opasnost od požara i eksplozije.
Sve osobe moraju biti zaštićene od električnog udara.
2.2. Kod projektiranja, instaliranja i izbora opreme i sigurnosnih uređaja moraju se uzeti u obzir vrsta i snaga distribuirane energije, vanjski uvjeti i osposobljenost osoba, koje imaju pristup dijelovima instalacije.
3. Evakuacijski putovi i izlazi u nuždi
3.1. Evakuacijski putovi i izlazi u nuždi moraju biti jednostavni i voditi do sigurnog područja po najkraćem putu.
3.2. U slučaju opasnosti, radnicima mora biti omogućena što brža i što sigurnija evakuacija s mjesta rada.
3.3. Broj, raspored i veličina evakuacijskih putova i izlaza u nuždi ovise o upotrebi, opremi i veličini gradilišta i prostorija te najvećem broju osoba koji mogu biti prisutni.
3.4. Posebni evakuacijski putovi i izlazi u nuždi moraju biti označeni sigurnosnim znakovima u skladu s posebnim propisima.
Takvi znakovi moraju biti dostatno otporni i postavljeni na odgovarajućim mjestima.
3.5. Evakuacijski putovi i izlazi u nuždi, te prometni putovi i vrata, koja omogućavaju pristup do njih, moraju biti pristupačni i bez zapreka tako da se u svakom trenutku mogu nesmetano koristiti.
3.6. Evakuacijski putovi i izlazi u nuždi koji trebaju biti osvijetljeni moraju biti opskrbljeni s nužnom rasvjetom odgovarajuće jačine za slučaj nestanka postojeće rasvjete.
Prostori u kojima su uređaji za upravljanje i nadzor moraju biti osvijetljeni nužnom rasvjetom s najmanje 15 luksa, a izlazni putovi moraju biti osvijetljeni nužnom rasvjetom s najmanje 1 luksa u trajanju od najmanje 1 sata.
4. Otkrivanje i gašenje požara
4.1. Ovisno o specifičnostima gradilišta, veličini i korištenju prostora, opreme na gradilištu, fizikalnim i kemijskim karakteristikama prisutnih tvari i najvećem mogućem broju prisutnih osoba, mora se osigurati dostatan broj aparata za gašenje požara i, ako je to nužno, naprave za dojavu požara.
4.2. Naprave za gašenje požara, naprave za dojavu požara i alarmni sustavi se moraju redovito pregledavati i održavati.
U propisanim rokovima je potrebno je provoditi preglede i ispitivanja naprava iz točke 4.2., održavati redovite vježbe te osposobljavati radnike.
4.3. Oprema za gašenje požara, koja nije ugrađena, mora biti lako dostupna i jednostavna za uporabu.
Oprema mora biti označena znakovima u skladu s posebnim propisima.
Znakovi moraju biti dostatno otporni i postavljeni na odgovarajućim mjestima.
5. Provjetravanje
5.1. Radnicima je potrebno na mjestu rada ovisno o vrsti poslova osigurati dovoljnu količinu svježeg zraka.
Ako se koristi sustav prisilnog provjetravanja, mora se osigurati njegovo djelovanje. Pri tome radnici ne smiju biti izloženi propuhu.
Sustav za prisilno provjetravanje mora biti opremljen sa signalizacijom za dojavu kvara.
6. Izlaganje posebnim opasnostima
6.1. Radnici ne smiju biti izloženi štetnom djelovanju iz radnog okoliša posebice u pogledu: zračenja (toplinskog i energetskog); buke i vibracija; aerosola (prašina, vlakna, dim i magla); tekućina (razlijevanje, prskanje); plinova i para; bakterija, virusa, gljivica ili parazita i dr.
6.2. Kada radnici moraju raditi na poslovima pri kojima su izloženi navedenim štetnim utjecajima moraju imati osigurana osobna zaštitna sredstva odnosno zaštitnu opremu, koja se mora koristiti, a vrijeme izloženosti se mora uskladiti s propisima.
6.3. Ako radnici moraju ući u zatvoreni prostor u kojem se u atmosferi nalazi otrovna ili štetna tvar, ili ta atmosfera ne sadrži dovoljno kisika, ili je pak zapaljiva, oni moraju biti u tom području pod nadzorom i pri tome se moraju osigurati odgovarajuće mjere za sprečavanje svih opasnosti.
6.4. Radnik ne smije biti ni u bilo kojim okolnostima izložen visokom stupnju rizika u zatvorenoj atmosferi, ako nije izvana cijelo vrijeme rada nadziran tako da se mu u svakom trenutku može priskočiti u pomoć.
7. Temperatura
7.1. Za vrijeme rada, temperatura mora biti primjerena, uzimajući pri tome u obzir radne postupke i fizičke zahtjeve koji se postavljaju pred radnike.
8. Prirodna i umjetna rasvjeta mjesta rada, prostora i prometnih putova na radilištu
8.1. Mjesta rada, prostori i prometni putovi moraju imati što je moguće više prirodne svjetlosti. Po noći i kada prirodna dnevna svjetlost nije dostatna, potrebno je osigurati primjerenu i dostatnu umjetnu rasvjetu. Tamo gdje je potrebno, moraju se koristiti prijenosni izvori svjetla koji su zaštićeni od neželjenih utjecaja (udaraca).
Boja korištenog umjetnog svjetla ne smije umanjiti prepoznavanje sigurnosnih natpisa i znakova.
8.2. Instalacije za rasvjetljavanje prostora, mjesta rada i prometnih putova moraju biti postavljene tako da ne predstavljaju opasnost.
8.3. Prostori, radna mjesta i prometni putovi, koji su osvijetljeni umjetnom rasvjetom, pri kojoj radnici obavljaju opasne poslove, moraju biti opskrbljeni nužnom rasvjetom odgovarajuće jačine.
9. Vrata
9.1. Klizna vrata moraju posjedovati sigurnosnu napravu koja sprječava njihovo iskakanje i prevrtanje.
9.2. Vrata koja se otvaraju prema gore moraju imati uređaj, koji onemogućuje nehotično zatvaranje odnosno povratni pad.
9.3. Vrata na evakuacijskim putovima moraju biti primjereno označena.
9.4. U neposrednoj blizini vrata, koja su namijenjena prvenstveno prometu vozila, moraju biti posebna vrata za prolaz pješaka, osim ako su vrata namijenjena prvenstveno prometu vozila potpuno sigurna.
Takva vrata moraju biti vidljivo označena i prohodna.
9.5. Vrata na mehanizirani pogon tijekom kretanja ne smiju predstavljati nikakvu opasnost za radnike.
Vrata moraju posjedovati naprave za zaustavljanje u nuždi, koje su lako uočljive i pristupačne i mora biti omogućeno ručno otvaranje, osim ako se u slučaju prekida električne struje (nestanka energije) ne otvaraju automatski.
10. Prometni putovi – opasna područja
10.1. Prometni putovi, uključujući stepenice, pričvršćene ljestve i utovarna mjesta te rampe, moraju biti tako projektirani i razmješteni da se osigura jednostavan, siguran i prikladan pristup, koji radnike, koji rade u blizini ovih prometnih putova ne izlaže opasnostima.
10.2. Putovi za prolaz pješaka i/ili promet roba, uključujući i one koji se koriste za utovar i istovar moraju biti projektirani i izvedeni u skladu s brojem mogućih korisnika te s vrstom posla koji se obavlja.
Ukoliko se koriste transportna sredstva na prometnim putovima unutar gradilišta, putovi moraju biti dostatne širine za siguran prolaz pješaka ili pak prolazi za pješake moraju biti dodatno osigurani.
Putovi moraju biti vidljivo označeni, redovito nadzirani i primjereno održavani.
10.3. Između prometnih putova za vozila i vrata, prolaza za pješake, hodnika i stepeništa potrebno je osigurati dovoljno prostora.
10.4. Ako su na radilištu područja na koje je pristup ograničen, takva područja moraju biti opremljena s napravama koji onemogućuju pristup neovlaštenim osobama.
U svrhu zaštite radnika, koji su ovlašteni za pristup na opasna područja, potrebno je primijeniti odgovarajuće mjere.
Opasna područja moraju biti jasno označena.
11. Teretne platforme i rampe
11.1. Teretne platforme i rampe moraju odgovarati veličini tereta koji se prevozi.
11.2. Teretne platforme moraju imati barem jedno mjesto za pristup.
11.3. Teretne rampe moraju biti izvedene tako, da radnici s njih ne mogu pasti.
12. Omogućavanje slobodnog kretanja na mjestu rada
Površina poda radnog mjesta mora biti takva da omogući radnicima dostatnu slobodu kretanja tijekom rada.
Pri određivanju površine za slobodno kretanje radnika potrebno je uzeti u obzir opremu ili uređaje.
13. Prva pomoć
13.1. Poslodavac mora na gradilištu osigurati pružanje prve pomoći te osoblje koje je za to osposobljeno i koje može u svako doba pružiti prvu pomoć.
Poslodavac mora poduzeti mjere koje osiguravaju pružanje medicinske pomoći ozlijeđenim odnosno iznenada oboljelim radnicima hitnim odvoženjem u zdravstvenu ustanovu.
13.2. Na gradilištu je potrebno osigurati jednu ili više prostorija za pružanje prve pomoći, ovisno o opsegu i vrsti posla.
13.3. Prostorije za pružanje prve pomoći moraju biti opskrbljene s najnužnijim napravama i opremom za tu namjenu, te mora biti osiguran nesmetani pristup nosilima.
Te prostorije moraju biti označene u skladu s posebnim propisima.
13.4. Kad god to radni uvjeti zahtijevaju, mora biti na raspolaganju oprema za pružanje prve pomoći.
Oprema za pružanje prve pomoći mora biti označena u skladu s posebnim propisima i lako dostupna.
Naziv i telefonski broj najbliže službe hitne pomoći moraju biti istaknut na vidnom mjestu.
14. Sanitarna oprema
14.1. Garderobe i garderobni ormari
14.1.1. Ako radnici moraju nositi osobna zaštitna sredstva odnosno zaštitnu radnu odjeću i ako se zbog zdravstvenih razloga ili drugih razloga, ne može očekivati da se presvlače u drugim prostorijama, moraju imati na raspolaganju posebne garderobe i garderobne ormariće.
Garderobe moraju biti pristupačne, prostrane i opskrbljene sa sjedalima.
14.1.2. Garderobe moraju biti dovoljne veličine i, ako je potrebno, imati na raspolaganju uređaje za sušenje radne odjeće, te ormariće, u kojima radnik zaključava svoju odjeću i osobne stvari.
Ako je potrebno (na primjer rad s otrovnim i zaraznim tvarima kao i tvarima sa neugodnim i štetnim mirisima te rad u vlazi, nečistoći i dr.) moraju radnici imati na raspolaganju posebne prostorije, gdje odlažu radnu odjeću odvojeno od vlastite odjeće i osobnih stvari.
14.1.3. Potrebno je odvojiti muške i ženske garderobe ili osigurati naizmjenično korištenje za muškarce i žene.
14.1.4. Ako garderobe nisu propisane, svaki radnik mora imati na raspolaganju prostor (garderobni ormar), gdje zaključava vlastitu odjeću i osobne stvari.
14.2. Tuševi i umivaonici
14.2.1. Ako je zbog prirode posla ili iz zdravstvenih razloga potrebno, mora biti osiguran dovoljan broj tuševa.
Tuševi za muškarce i žene moraju biti odvojeni ili pak mora biti osigurano odvojeno korištenje.
14.2.2. Kupaonice s tuševima moraju biti dovoljno velike da se svaki radnik može oprati u skladu s higijenskim normama.
Tuševi moraju biti opskrbljeni s toplom i hladnom tekućom vodom.
14.2.3. Kada tuševi nisu nužni mora biti u blizini radnih mjesta i garderoba osiguran dovoljan broj odgovarajućih umivaonika s tekućom vodom (s toplom, ako je to potrebno).
Umivaonici za žene i muškarce moraju biti odvojeni ili se pak mora osigurati naizmjenično korištenje.
14.2.4. Kada su prostorije s tuševima ili umivaonicima odvojeni od garderoba mora se osigurati međusobna neposredna povezanost.
14.3. Nužnici i umivaonici
U blizini radnih mjesta, prostorija za odmor, garderoba i prostorijama s tuševima i umivaonicima moraju biti na raspolaganju posebni prostori s primjerenim brojem nužnika i umivaonika.
Nužnici za žene i muškarce moraju biti odvojeni ili se pak mora osigurati naizmjenično korištenje.
15. Prostorije za odmor i/ili prostorije za smještaj
15.1. Kada je potrebno, ovisno o vrsti posla, broju zaposlenih i udaljenosti gradilišta, mora se radnicima osigurati pristupačne prostorije za odmor i/ili smještaj.
15.2. Prostorije i/ili stambeni prostori za odmor moraju biti dovoljne veličine i opskrbljene s potrebnim brojem stolova i stolica s naslonom za sve radnike na radilištu.
15.3. Ako ne postoje prostorije za odmor, moraju se osigurati druge prostorije u kojima radnici mogu boraviti za vrijeme prekida u radu.
15.4. Stalni prostori za smještaj moraju imati dostatnu sanitarnu opremu, prostoriju za odmor i prostoriju za slobodno vrijeme, osim ako se koriste u izuzetnim slučajevima.
Stalni prostori za smještaj moraju biti opremljeni s krevetima, ormarima, stolovima i stolicama s naslonom uzimajući u obzir broj radnika, te uređeni tako, da su, ako je to potrebno, odvojeni za muškarce i žene.
15.5. U prostorijama za odmor i/ili prostorijama za smještaj moraju se poduzeti prikladne mjere za zaštitu nepušača od duhanskog dima.
16. Trudnice i dojilje
Trudnicama i dojiljama mora se omogućiti ležanje i odmaranje u prikladnim uvjetima.
17. Radnici s posebnim potrebama (invalidi)
Ako je potrebno, mjesta rada moraju biti uređena tako da su uzete u obzir potrebe radnika s posebnim potrebama.
Potrebe iz prethodnog stavka se odnose posebice na vrata, prolaze, stepeništa, tuševe, umivaonike, nužnike i radna mjesta, koje ti radnici izravno koriste.
18. Ostale odredbe
18.1. Vanjska granica gradilišta mora biti označena i izvedena tako da je lako uočljiva i prepoznatljiva prema okolini.
18.2. Radnicima na gradilištu mora se osigurati dostatna količina pitke vode i po mogućnosti druga prikladna bezalkoholna pića, kako u prostorijama za smještaj, tako i u blizini mjesta rada.
18.3. Radnicima se moraju:
– osigurati posebne prostorije sa zadovoljavajućim uvjetima za prehranu (blagovaonice);
– tamo gdje je to prikladno, osigurati prostorije, za pripremanje hrane u zadovoljavajućim uvjetima.
 

DIO B

POSEBNI MINIMALNI ZAHTJEVI ZA MJESTA RADA NA GRADILIŠTU
UVODNA NAPOMENA
Klasifikacija minimalnih zahtjeva iskazanih u dva dijela (unutarnje mjesto rada i vanjsko mjesto rada) nije obvezna u iznimnim situacijama.

Dio I

UNUTARNJA MJESTA RADA NA GRADILIŠTU
1. Stabilnost i čvrstoća
Konstrukcija i stabilnost objekata moraju odgovarati prirodi njihove upotrebe.
2. Nužni izlazi
Izlazna vrata za nuždu se moraju otvarati prema van.
Izlazna vrata za nuždu ne smiju biti zaključana ili drugačije blo­kirana tako da ih bilo koja osoba u nuždi može lako i brzo otvoriti.
Klizna ili okretna vrata ne smiju se koristiti za izlaze u nuždi.
3. Provjetravanje
Ako se koriste uređaji za kondicioniranje zraka ili mehaničke naprave za provjetravanje, njihovim djelovanjem radnici ne smiju biti izloženi propuhu koji uzrokuju nelagodu.
4. Temperatura
4.1. Temperatura u prostorima za odmor, radnim prostorijama, sanitarnim čvorovima, blagovaonicama i prostorijama za pružanje prve pomoći mora odgovarati namjeni tih prostora.
4.2. Krovni ili stropni prozori (svjetlarnici) i staklene pregrade moraju onemogućiti prekomjerni učinak sunčeva svjetla ovisno o prirodi posla i upotrebe prostorije.
5. Prirodna i umjetna rasvjeta
Radna mjesta moraju imati što više prirodnog svjetla i biti opskrbljena sa izvorima umjetne rasvjete primjerene poslu koji se obavlja.
6. Podovi, zidovi, stropovi i krovovi prostorija
6.1. Podovi radnih prostorija ne smiju imati opasnih izbočina, rupa ili nagiba i moraju biti tvrdi, stabilni i protuklizni.
6.2. Površine podova, zidovi i stropovi u prostorijama moraju biti takvi da se mogu nesmetano čistiti ili drugačije održavati na primjerenoj higijenskoj razini.
6.3. Providni ili prozirni zidovi, a posebno pregrade, koje su u cijelosti od stakla u prostorijama u blizini mjesta rada ili prometnih putova moraju biti vidljivo označeni i izrađeni od sigurnosnih materijala ili se pak moraju poduzeti mjere, da se u slučaju njihovoga loma radnici ne mogu ozlijediti.
7. Prozori i svjetlarnici
7.1. Prozori i svjetlarnici moraju biti izvedeni tako, da ih radnici nesmetano otvaraju, zatvaraju, podešavaju ili zabravljuju na siguran način (sa poda prostorije odnosno stajališta mjesta rada).
Kad su otvoreni, ne smiju biti u takvim položajima, koji bi predstavljali opasnost za radnike.
7.2. Prozori i svjetlarnici moraju biti projektirani zajedno s opremom ili na drugi način opskrbljeni s napravama koje omogućavaju njihovo čišćenje bez opasnosti za radnike koji obavljaju taj posao, a također i za radnike, koji prolaze odnosno rade ispod ili u neposrednoj blizini.
8. Vrata
8.1. Položaj, broj i veličine vrata, te materijali od kojih su izrađeni, moraju odgovarati prirodi i upotrebi prostorija i prostora.
8.3. Prozirna vrata moraju biti primjereno označena s dobro vidljivim oznakama u visini očiju.
8.3. Okretna vrata moraju biti prozirna ili imati providne umetke.
8.4. Ako prozirne ili prozračne površine na vratima nisu izrađene od sigurnosnih materijala i ako postoji opasnost od ozljeđivanja radnika ako se vrata razbiju, takve površine moraju biti zaštićene od loma.
9. Prometni putovi
Kada to zahtijeva uporaba i oprema prostorija, prometni putovi moraju vidljivo označeni.
10. Posebne mjere za pokretne stepenice i pokretne trake
Pokretne stepenice i pokretne trake moraju sigurno djelovati.
Moraju biti opskrbljene svim potrebnim sigurnosnim napravama.
One moraju biti opremljene s lako uočljivim i dostupnim uređajima za isključenje u nuždi.
Pokretne stepenice i pokretne trake ne smiju biti jedini nužni izlaz za slučaj opasnosti.
11. Veličina prostorija i zračni prostor u prostorijama
Radne prostorije moraju imati dovoljnu površinu poda i visinu što će omogućiti radnicima da nesmetano obavljaju svoj rad bez opasnosti za sigurnost i zdravlje i da se pri tome ugodno osjećaju.
 
VIDI NASTAVAK TEKSTA U NOVOM POGLAVLJU


(20.05.2009.)

VAŽNO!!! OD 01.04.2010. OBAVEZNO ENERGETSKO CERTIFICIRANJE NOVIH ZGRADA


- PRAVILNIK O ENERGETSKOM CERTIFICIRANJU ZGRADA
- ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI NA RADU
- PRAVILNIK O ZAŠTITI NA RADU NA PRIVREMENIM ILI POKRETNIM GRADILIŠTIMA
- NAKNADE, POTPORE I NAGRADE KOJE SE MOGU ISPLATITI BEZ POREZA U 2008. GODINI
- PREČICOM DO UPORABNE DOZVOLE
- PRAVILNIK O GOSPODARENJU GRAĐEVNIM OTPADOM
- ZAKON O PROSTORNOM UREĐENJU I GRADNJI (2.DIO)
- ZAKON O PROSTORNOM UREĐENJU I GRADNJI (1.DIO)
- PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU VOĐENJA GRAĐEVINSKOG DNEVNIKA
- Pravilnik o uvjetima i mjerilima za davanje suglasnosti za započinjanje obavljanja djelatnosti građenja
- ZAKON O GRADNJI
- Zakon o zaštiti na radu
- PRAVILNIK O TEHNIČKOM PREGLEDU GRAĐEVINE
- PRAVILNIK O NAČINU ZATVARANJA I OZNAČAVANJA ZATVORENOG GRADILIŠTA
- Pravilnik o načinu vođenja očevidnika o obavljenim inspekcijskim pregledima građevinske inspekcije
- Pravilnik o kontroli projekta
- Pravilnik o jednostavnim građevinama za koje građevinska dozvola nije potrebnaPretraži vijestiBono d.o.o., bojana@bono.hr
KONTAKT: Fax 01 29 30 133, GSM 098 19 32 570