Naslovna
 O nama
 GALANTERIJA
 ZA OPERATIVCA
 REGULATIVA
 NORMATIVI
 JAVNA NABAVA
 TEKSTILNI LANCI
 Linkovi
 Kontakt


A D R E S A R  NEZAOBILAZNA STRANICA GRAĐEVINSKOG OPERATIVCA  
Upiši traženi pojam


Google  Yahoo  MSN


GALANTERIJA - ZA OPERATIVCA - REGULATIVA - NORMATIVI - JAVNA NABAVA - TEKSTILNI LANCI -

  ZA OPERATIVCA

OTVARANJE GRADILIŠTA U PRAKSI

 
OTVARANJE GRADILIŠTA
PRIJE POČETKA BILO KAKVIH RADOVA NA GRADILIŠTU 
POTREBNO JE:
1.GRADILIŠTE PRIJAVITI GRAĐEVINSKOJ INSPEKCIJI

Najkasnije u roku od osam dana prije početka građenja gradilište treba prijaviti građevinskoj inspekciji. Također, treba obratiti pažnju na prijavu i prvi datum u dnevniku, jer kod dolaska na gradilište inspektor obično uspoređuje prijavu i dnevnik.

2.IZRADITI PLAN ORGANIZACIJE GRADILIŠTA

Plan mora sadržavati tekstualni dio, te shemu organizacije u kojoj su prikazani pristupni putevi, privremeni razvod vode i struje, deponije materijala, ograda gradilišta, lokacija kranova... 

Klikom na dolje navedeni link, preuzmi tekstualni dio i prilagodi za svoje gradilište.

plan organizacije gradilišta - tekstualni dio 
3.GRADILIŠTE PRIJAVITI INSPEKCIJI RADA

Na inspekciju rada potrebno je predati, uz formular prijave, i shemu organizacije gradilišta. Važno je napomenuti da je svatko od kooperanata na gradilištu dužan izvršiti prijavu, bez obzira što je gradilište prijavio glavni izvođač. Navedene prijave oslobođeni su izvođači čiji će radovi trajati kraće od pet dana. Prijava se predaje osam dana prije početka radova, a inspektori pri kontroli gradilišta obično uspoređuju dnevnik i prijavu. 

Klikom na dolje navedeni link, preuzmi formular prijave.

formular prijave
 

VAŽNA OBAVIJEST

U Nar. nov. br.86/08 od 23.07.2008. godine objavljen je "Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti na radu", te je dana 31.07.2008. godine stupio na snagu (primjena nekih odredbi stupa na snagu 01.08.2009.).

14.05.2009. godine stupila je na snagu primjena novog "Pravilnika o zaštiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima" (NN 51/08), koji je usklađen sa "Zakonom o prostornom uređenju i gradnji" i "Zakonom o izmjeni i dopunama Zakona o zaštiti na radu" (NN 86/08). Pravilnike i Zakone vidi u našoj rubrici REGULATIVA.

Od 14.05.2009. godine prestala je obveza prijavljivanja gradilišta od strane izvođača. Obvezu prijave preuzima Investitor, prema novom pravilniku.

Od 01.08.2009. godine, prema tom novom Zakonu i Pravilniku,  Investitor će morati početi sa imenovanjem KOORDINATORA I (koordinator zaštite na radu u tijeku projektiranja) i imati izrađene planove izvođenja radova, te KOORDINATORA II (koordinator zaštite na radu u fazi izvedbe) .   

Klikom na dolje navedeni link, preuzmi formular nove prijave.

.4.NA GRADILIŠTU POSTAVITI "TABLU GRADILIŠTA"

Gradilište mora biti označeno pločom koja obavezno sadrži ime, odnosno tvrtku, investitora, projektanta, izvođača i osobe koja provodi stručni nadzor građenja, naziv i vrstu građevine koja se gradi, naziv tijela koje je izdalo akt na temelju kojeg se gradi, klasifikacijsku oznaku, urudžbeni broj, datum izdavanja i pravomoćnost toga akta, kao i naznaku da se radi o kulturnom dobru kada je predmetna građevina upisana u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske.

Klikom na dolje navedeni link, preuzmi primjer table i prilagodi svojim potrebama.

primjer table gradilišta
 
 
 

.(15.03.2008.)

VAŽNO!!! OD 01.04.2010. OBAVEZNO ENERGETSKO CERTIFICIRANJE NOVIH ZGRADA


- NOVOSTI IZ ZAŠTITE NA RADU
- LICENCIRANJE TVRTKI
- PRIJAVA INSPEKCIJI RADA
- PRIJAVA GRAĐEVINSKOJ INSPEKCIJI
- PRIJAVA POČETKA GRAĐENJA
- UREĐENJE GRADILIŠTA
- DOKUMENTACIJA NA GRADILIŠTU
- ISKOPI
- PROJEKT BETONA
- ATESTNA DOKUMENTACIJA
- RAČUN
- NAPLATA IZVEDENIH RADOVA
- GRAĐEVINSKA KNJIGA
- GRAĐEVINSKI DNEVNIK
- ZAŠTITA NA RADU
- ZAHTJEV ZA PRODUŽENJE ROKA ZAVRŠETKA RADOVA
- OPĆI I POSEBNI UVJETI UGOVORA O GRAĐENJU
- POPIS GRAĐEVINSKIH DNEVNIKA
- POPIS ATESTNE DOKUMENTACIJE
- ZAVRŠNO IZVJEŠĆE GLAVNOG IZVOĐAČA RADOVA
- ZAPISNIK SA TEHNIČKOG PREGLEDA
- PRIMOPREDAJNI ZAPISNIK
- ZAVRŠNO IZVJEŠĆE NADZORNOG INŽENJERA ZA STROJARSKE INSTALACIJE
- ZAVRŠNO IZVJEŠĆE GLAVNOG NADZORNOG INŽINJERA
- ZAVRŠNO IZVJEŠĆE NADZORNOG INŽENJERA ZA ELEKTROINSTALACIJE
- IZVOĐAČI 2- DOKUMENTACIJA ZA TEHNIČKI PREGLED
- IZVOĐAČI 1- DOKUMENTACIJA ZA TEHNIČKI PREGLED
- ZAHTJEV ZA IZDAVANJE UPORABNE DOZVOLE
- DOKUMENTACIJA ZA TEHNIČKI PREGLEDPretraži vijestiBono d.o.o., bojana@bono.hr
KONTAKT: Fax 01 29 30 133, GSM 098 19 32 570