Naslovna
 O nama
 GALANTERIJA
 ZA OPERATIVCA
 REGULATIVA
 NORMATIVI
 JAVNA NABAVA
 TEKSTILNI LANCI
 Linkovi
 Kontakt


A D R E S A R  NEZAOBILAZNA STRANICA GRAĐEVINSKOG OPERATIVCA  
Upiši traženi pojam


Google  Yahoo  MSN


GALANTERIJA - ZA OPERATIVCA - REGULATIVA - NORMATIVI - JAVNA NABAVA - TEKSTILNI LANCI -

  ZA OPERATIVCA

PROJEKT BETONA
 

Klikom na red niže preuzmi formular naloga za uzimanje probnih uzoraka betona.

www.bono.hr/excel/betonskekockenalog.xls

Klikom na red niže vidi primjer ispunjenog naloga za uzimanje probnih uzoraka betona.
 

 

 

PROJEKT BETONA - UKRATKO

Za tehnički pregled izgrađene građevine potrebno je pribaviti dokument pod nazivom "ZAVRŠNA OCJENA KVALITETE UGRAĐENOG BETONA"

Navedeni dokument izdaje se:
 - na temelju projekta betona
 - na temelju uzetih i ispitanih probnih uzoraka betona
 - na temelju vizualnog pregleda gotove arm.bet.konstrukcije

Izradu projekta betona najbolje je prepustiti ovlaštenoj instituciji koja će obavljati i ispitivanje betonskih kocaka te izdati "Završnu ocjenu kvalitete"

Probne uzorke može uzimati ovlaštena institucija koja će vršiti ispitivanje, a može i samo gradilište ako postoje uvjeti za zbrinjavanje istih prema odredbama pravilnika. 

Potreban broj kocaka koji ćemo ispitivati određuje nam:
 - projekt betona
 - dobro poznavanje pravilnika

Dobrim poznavanjem pravilnika i riječi PARTIJA BETONA može se smanjti broj ispitanih kocki te smanjiti troškovi ispitivanja, a da se ne ugrozi "Završna ocjena".

Jednostavan primjer

Ako su troškovnikom predviđene zasebne stavke za beton stubišta, greda i ploče, izrađivač "Projekta betona" predvidjet će tri partije betona po tri kocke, dakle ukupno devet (9) kocaka.

Mi obično te tri stavke betoniramo isti dan i dovoljno je uzeti samo tri (3) kocke ali na formularu obavezno upisujemo da se te ti kocke odnose na beton koji je ugrađen u navedene tri konstrukcije.

PROJEKT BETONA - OPŠIRNIJE
KONTROLA UGRADNJE I NJEGOVANJE BETONA

Pod kontrolom ugradnje i njegovanja betona podrazumjeva se kontrola ostvarivanja propisanih načina ugradjivanja i njegovanja betona prema projektu konstrukcije ili projektu betona. Odstupanja od projektiranih postupaka izvođenja u bilo kojoj fazi radova mogu imati dalekosežne posljedice po trajnost objekta, a katkada i stabilnost konstrukcije čak i onda kada je zahtijevani kvalitet betona u potpunosti ostvaren. Gledajući prošireno, kontrola na gradilištu sve radnje od pripreme terena preko organizacije gradilišta , izrade skela, oplata, armature, ugrađivanja i njegovanja betona, skidanja oplate, pregleda izbetoniranog dijela ili čitave konstrukcije, montaže elemenata itd. do primopredaje objekta. Onaj dio te kontrole koji spada unutar kontrole proizvodnje, a odnosi se na radove od preuzimanja betona do završetka njegovanja betona obuhvaća slijedeće:

 - pri preuzimanju betona kontrolu podataka s popratnog lista u po-gledu marke betona, posebnih svojstava, sastava betona i konzi-stencije u cilju sprečavanja ugradnje pogrešne vrste betona, 

 - trajanje transporta betona od početka punjena transportnog sre-dstva do dolaska na gradilište, 

 - provjeru konzistencije betona istim postupkom kao na betonari najmanje jednom u smjeni ili kao je propisano projektom betona ili programom kontrole,

 - kontrolu propisanog načina ugradjivanja i zbijanja betona i
 - kontrolu načina i trajanja njegovanja.

Ako se u toku ove kontrole uoče nedostaci bilo koje vrste kao što je odstupanje konzistencije betona izmjerene na gradilištu u odnosu na podatak s popratnog lista, nepropisno zbijanje ili njegovanje betona itd. treba odmah intervenirati odgovarajućim mjerama za hitno poboljšanje ili obustaviti npr. betoniranje dok se ne postigne zahtijevana konzistencija.

Kontrolu ugradnje i njegovanja betona obavlja izvođač betonskih radova bilo preko organizirane  interne kontrole ili rukovodioca na gradlištu i nazorna služba investitora.

KONTROLA SUGLASNOSTI S UVJETIMA PROJEKTA KONSTRUKCIJE
Partija betona

Kako je već u uvodu rečeno kontrola suglasnosti s uvjetima projekta provodi se na mjestu ugradnje betona u konstrukciju s ciljem utvrđivanja da li postignuti kvalitet betona ugrađenog u konstrukciju, dijelove (elemente) konstrukcije ili u objekt u nekom periodu građenja zadovoljava projektom propisani kvalitet u pogledu marke betona ili drugih zahtjevnijih svojstava betona. To znači da se ocjenjivanje postignutog kvaliteta i preuzimanje betona obavlja periodično po dijelovima objekta odnosno konstrukcije. Taj dio objekta ili konstrukcije koji čini cjelinu naziva se partija betona. Pravilnikom je definirana partija betona kao ona količina iste vrste betona koja se priprema i ugrađuje u jednakim prilikama, a može se odnositi na:

 - sve jednake konstruktivne elemente,
 - dio konstruktivnih elemenata,
 - više različitih konstruktivnih elemenata i 

 - količinu betona ugrađenu u elemente objekta u određenom periodu.

Osnovni uvjeti za određivanje veličine partije betona tj.količine betona u partiji su:

a) ukupni broj rezultata ispitivanja kontrolnih uzoraka uzetih na tu količinu ne smije biti veći od 30 u jednoj partiji 

b) period proizvodnje betona ne može biti duži od mjesec dana s time da je zadovoljen uvjet pod a).

Nastavno na ove uvjete može se reći da veličina partije betona ovisi o slijedećem:

 - ukupnoj količini betona iste vrste ili klase u objektu,
 - vrsti konstrukcije (monilitna-montažna),
 - broju različitih tipova elementa,
 - broju elemenata istog tipa,
 - ukupnom predviđenom vremenu izvođenja betonskih radova,
 - dinamici ugrađivanja iste vrste betona,
 - uvjetima proizvodnje betona,
 - propisanoj učestalosti uzimanja kontrolnih uzoraka,
 - načinu ugradnje i zbijanja betona i 
 - izabranom kriteriju preuzimanja.

Prihvaćanje betona po partijama tj. po dijelovima konstrukcije ili u određenim periodima izvođenja kada postignuti kvalitet betona zadovoljava uvjete izabranog kriterija preuzimanja je jedna od osnovnih novina u odnosu na prošli PBAB. Do sada je bio najčešći slučaj , a PBAB je to dozvoljavao, da se postignuti kvalitet betona dokazivao po završetku objekta u fazi priprema za tehnički pregled. Obrađivani su svi raspoloživi rezultati ispitivanja 28-dnevne tlačne čvrstoće kontrolnih uzoraka betona, neovisno od vremena uzimanja i dužine trajanja betonskih radova na objektu. Tako se dešavalo da je katkada na velikim objektima period ugrađivanja iste marke betona iznosio i nekiliko godina, a beton dopremao iz više izvora koji je bio spravljan na bazi različitih materijala. Ako tehničkim uvjetima  nije bilo drugačije propisano, statistički je obrađen veliki broj rezultata iz čitavog perioda gradnje i za slučaj zadovoljavanja kriterija iz čl. 37 starog PBAB-a postupak je bio završen. 

Medjutim, analizom rezultata u kraćim vremenskim razmacima, često puta se utvrdilo da po istom kriteriju marka betona nije zadovoljena zbog periodičnih varijacija u kvaliteti betona, ali je taj nedostatak u sumi nadoknađen dobrim rezultatima iz ranijih ili kasnijih perioda. rezultat toga je da na pojedinim dijelovima objekta nije postignut zahtijevani kvalitet betona, premda je za čitavi objekt u cjelini sve u redu.

Prelaskom na ocjenjivanje kvalitete betona po konstruktivnim elementima, konstruktivnim cjelinama ili dijelovima objekta u kraćim vremenskim razmacima doprinosi se povećanju sigurnosti konstrukcije, makar se zaključak o postignutom kvalitetu partije betona donosi na temelju manjeg broja rezultata ispitivanja i kriterija čija pouzdanost omogućuje u nekoj mjeri odbacivanje kvalitetne i prihvaćanje loše partije betona.

Veličina partije betona mora se odrediti prije početka gradnje objekta, bilo projektom konstrukcije ili projektom betona unutar programa kontrole betona. Pravilnikom nisu diktirani strogi uvjeti za definiranje partije betona, osim onih već navedenih.

Za pravilan izbor partije betona nužno je dobro poznavanje projekta konstrukcije u cilju razdvajanja konstruktivnih cjelina ili elemenata koji se mogu formirati u partije betona. Kao smjernice daje se nekoliko primjera:

1) Veći i veliki stambeno-poslovni objekti

Partije se mogu podijeliti po etažama objekta. Unutar etaže partija može obuhvatiti (ovisno o količini betona) samo ploču, samo dio ili sve stupove, sve zidove, grede. Stubište ili samo dio može biti partija za sebe itd.

2) Manji stambeno-poslovni objekti

U jednu partiju betona mogu se spojiti isti konstruktivni elementi svih etaža, npr. sve ploče ili svi stupovi, zidovi itd., ako dizanje objekta pod krov ne traje dulje od mjesec dana (npr. klizanje) ili različiti konstruktivni elementi iste etaže.

3) Most

Jedna partija: svi stupovi ili dio, sve naglavne grede ili dio, oba upornjaka ili preuzimanje pojedinačno. Ako je gornji stroj konstrukcije od prednapregnutih (uzd. i popr.) nosača s kolovoznom pločom, onda partija betona može biti čak pojedinačni nosač ili svi uzdužni nosači unutar istog raspona, svi poprečni nosači ili jedan dio i dio kolovozne ploče koji otpada na taj raspon.

4) Masivni hidrotehnički beton

Ovdje je partiju betona najbolje vezati uz broj blokova ili količinu betona u određenom periodu.

5) Kolovozni beton

Kako se također radi o velikim količinama betona i ovdje je najbolje odrediti partiju betona kao količinu betona u određenom vremenu ili preko jedinične dužine trase.

Betoni pod 4) i 5) spadaju u specijalne betone i moraju zadovoljavati uvjete ovog Pravilnika ukoliko nije drugačije propisano posebnim pravilnicima.

UČESTALOST UZIMANJA UZORAKA ZA KOTROLU 

Uzorci za dokaz suglasnosti s uvjetima projekta, uzimaju se na mjestu ugrađivanja betona u oplatu. 

Učestalost uzimanja uzoraka za dokaz suglasnosti ovisi o kategoriji betona, mjestu i postrojenju za pripremanje betona i važnosti konstrukcije, a određuje se prema slijedećem:

 

a) Beton dopremljen iz tvornice betona 
 - za svaki dan betoniranja najmanje po jedan uzorak,
 - jedan uzorak u prosjeku na svakih 100m3 ili 150 mješavina (što    daje veći broj ispitivanja),
 - najmanje 3 uzorka za jednu partiju betona,

 - jedan uzorak od svake dopremljene količine betona (mikser npr.) za konstruktivne elemente koji su značajni za sigurnost konstrukcije, a radi se o malim količinama betona.

b) Ako se beton priprema isključivo za potrebe tog gradilišta i objekta ili se spravlja na samom gradilištu u betonari, može se projektom betona predvidjeti da se rezultati ispitivanja za kontrolu proizvodnje betona na betonari, koriste i za dokaz suglasnosti kvalitete betona na mjestu ugrađivanja. 

Kriterij prema kojem će se prihvaćati partije betona mora biti unaprijed odredjen i propisan u projektu betona ili programu kontrole. Redoslijed izbora je slijedeći:

1)   odrediti partiju betona,
2)   zavisno od količine betona u partiji i propisane učestalosti
      uzimanja uzoraka za dokaz suglasnosti, izračunati
      ukupni broj uzoraka za tu partiju i
3)   odabrati kriterij preuzimanja ovisno o broju rezultata koji iz-
      lazi iz 2), poznavanja   i osjetljivosti konstrukcije.

Usvojeni kriterij prihvaćanja ne može se mijenjati u toku dokaza marke betona po partijama. Postoji mogućnost da se projektom betona propiše vremenski period za primjenu određenog kriterija. Na primjer, na početku izvođenja objekta, kada još nije poznata standardna devijacija, može se koristiti kriterij 3. Nakon određenog vremena izvođenja u kojem je moguće odrediti iz dovoljno  velikog broja rezultata ispitivanja, može se početi primjenjivati kriterij 2. 

Prihvaćanje betona po partijama

Partija betona se prihvaća ako postignuti kvalitet betona zadovoljava unaprijed odabrani kriterij. Ako kriterij nije zadovoljen, ta partija betona se ne prihvaća. Za takav slučaj je propisano da se mora naknadno dokazati kvalitet betona ugrađenog u konstrukciju.

Ako je u projektu konstrukcije ili projektu betona, pored marke betona, propisano jedno ili više posebnih svojstava betona, uzorci se uzimaju prema programu kontrole, a ispitivanje i ocjenjivanje rezultata ispitivanja obavlja se prema odgovarajućim standardima.

ZAVRŠNA OCJENA KVALITETE BETONA U KONSTRUKCIJI

Kontrola proizvodnje betona i kontrola suglasnosti s uvjetima projekta, obavlja se u cilju što pouzdanije završne ocjene kvalitete betona u konstrukciji. Na temelju rezultata ovih kontrola može se rekonstruirati čitav period građenja i utvrditi kako je i zašto oscilirao kvalitet betona, ako je postojao taj problem. Završna ocjena kvalitete betona obuhvaća:

 - dokumentaciju o preuzimanju betona po partijama i

 - mišljenje o kvaliteti ugrađenog betona koje se donosi na temelju vizualnog pregleda konstrukcije, pregleda dokumentacije u toku izvođenja i provjere rezultata tekuće kontrole proizvodnje s rezultatima kontrole suglasnosti.

Na temelju svih ovih podataka zaključuje se o sigurnosti i trajnosti konstrukcije. Kada se ne može donijeti pozitivan zaključak, zahtijeva se naknadni dokaz kvalitete.

Završnu ocjenu o kvaliteti betona i konstrukcije, kao dokument za tehnički pregled, donosi nadzorna služba ili organizacija ovlaštena za obavljanje te djelatnosti, kojoj je povjerena uloga nadzora.(15.03.2008.)

VAŽNO!!! OD 01.04.2010. OBAVEZNO ENERGETSKO CERTIFICIRANJE NOVIH ZGRADA


- NOVOSTI IZ ZAŠTITE NA RADU
- LICENCIRANJE TVRTKI
- OTVARANJE GRADILIŠTA U PRAKSI
- PRIJAVA INSPEKCIJI RADA
- PRIJAVA GRAĐEVINSKOJ INSPEKCIJI
- PRIJAVA POČETKA GRAĐENJA
- UREĐENJE GRADILIŠTA
- DOKUMENTACIJA NA GRADILIŠTU
- ISKOPI
- ATESTNA DOKUMENTACIJA
- RAČUN
- NAPLATA IZVEDENIH RADOVA
- GRAĐEVINSKA KNJIGA
- GRAĐEVINSKI DNEVNIK
- ZAŠTITA NA RADU
- ZAHTJEV ZA PRODUŽENJE ROKA ZAVRŠETKA RADOVA
- OPĆI I POSEBNI UVJETI UGOVORA O GRAĐENJU
- POPIS GRAĐEVINSKIH DNEVNIKA
- POPIS ATESTNE DOKUMENTACIJE
- ZAVRŠNO IZVJEŠĆE GLAVNOG IZVOĐAČA RADOVA
- ZAPISNIK SA TEHNIČKOG PREGLEDA
- PRIMOPREDAJNI ZAPISNIK
- ZAVRŠNO IZVJEŠĆE NADZORNOG INŽENJERA ZA STROJARSKE INSTALACIJE
- ZAVRŠNO IZVJEŠĆE GLAVNOG NADZORNOG INŽINJERA
- ZAVRŠNO IZVJEŠĆE NADZORNOG INŽENJERA ZA ELEKTROINSTALACIJE
- IZVOĐAČI 2- DOKUMENTACIJA ZA TEHNIČKI PREGLED
- IZVOĐAČI 1- DOKUMENTACIJA ZA TEHNIČKI PREGLED
- ZAHTJEV ZA IZDAVANJE UPORABNE DOZVOLE
- DOKUMENTACIJA ZA TEHNIČKI PREGLEDPretraži vijestiBono d.o.o., bojana@bono.hr
KONTAKT: Fax 01 29 30 133, GSM 098 19 32 570