Naslovna
 O nama
 GALANTERIJA
 ZA OPERATIVCA
 REGULATIVA
 NORMATIVI
 JAVNA NABAVA
 TEKSTILNI LANCI
 Linkovi
 Kontakt


A D R E S A R  NEZAOBILAZNA STRANICA GRAĐEVINSKOG OPERATIVCA  
Upiši traženi pojam


Google  Yahoo  MSN


GALANTERIJA - ZA OPERATIVCA - REGULATIVA - NORMATIVI - JAVNA NABAVA - TEKSTILNI LANCI -

  NORMATIVI

TESARSKI RADOVI
 
OPĆE NAPOMENE ZA TESARSKE RADOVE
UVJETI:
Sav potreban materijal za izradu oplate treba tesarima donijeti u odgovarajućim dimenzijama i količinama na mjesto gdje se vrši krojenje građe (daske, gredice, letve, čavli, žica), a do najveće udaljenosti od 30 metara od mjesta krojenja. 
Kod svake vrste rada naznačeni su debljina daske i presjek gredice ili letve potrebnih za rad. Datim normativima obuhvaćen je rad na krojenju oplate motornom i ručnom pilom. Za svaku vrstu rada date su četiri radne operacije i to: izrada oplate, montaža, demontaža, čišćenje i vađenje čavala, kao i prijenos oplate sa kata na kat i skidanje oplate po završenom poslu i slaganje na određeno mjesto udaljeno do 30 metara od objekta. 
Montaža i demontaža oplate uzeti su za svaki m2 izrađene oplate procentualnom broju upotrebe. Ukoliko se oplata upotrebljava veći broj puta nego što je to naznačeno tabelom, plaća se kao i prilikom prve upotrebe. Ako je u jednoj vrsti rada neka radna operacija specifična, onda je opisom naznačena ta specifičnost. 
IZRADA:
Oplate moraju biti izrađene točno po mjerama kako je to naznačeno u crtežima za pojedine dijelove koji će se betonirati i mora točno biti naznačen način podupiranja (željezni podupirači ili drveni podupirači).
Izrađene oplate moraju biti sposobne podnijeti odgovarajući teret, moraju biti stabilne, dobro ukrućene i poduprte, a da ne bi došlo do izvijanja ili povijanja u bilo kojem pravcu. Sva podupiranja računata su na visinu do 3 metra.
Kod građevina na više katova, podupirači se postavljaju i namještaju tako da se teret gornjih podupirača prenese neposredno na podupirače koji leže ispod njih.
Sve površine moraju  biti horizontalne i ravne ili nategnute u zavisnosti kako se to opisom zahtijeva.
Nastavci pojedinih dasaka ne smiju izlaziti iz ravni, tako da po skidanju vidne površine konstrukcije moraju biti ravne i sa oštrim rubovima. Oplate moraju biti izrađene tako da se mogu lako skidati, a da se konstrukcija ne ošteti.
OBRAČUN:
Način obračuna svake vrste rada je točno naznačen. Kod mjerenja učinka uzimaju se unutrašnje površine, tj. vidne površine gotovih konstrukcija koje se razvijaju. Dati normativi za svaku vrstu rada su kompleksni, tj. obuhvaćaju radove od izrade do demontaže sa potrebnim prijenosom, kao i eventualnom potrebnom pomoćnom (pokretnom) skelom. 
Ukoliko je potrebno podupiranje oplate visine preko 6 m1, treba upotrijebiti nosive skele, pošto direktno podupiranje običnim podupiračima nije više ekonomično.
MATERIJAL:
Predviđen je utrošak materijala u svakoj vrsti rada - potreban materijal (količina građe) koji je dat (kao i količina materijala u zavisnosti od broja upotrebe). Sav materijal za oplatu dat je kao građa IV klase (građa za oplatu), pa je na ovu klasu i izračunata njegova upotreba.
Upotreba građe dana je kako slijedi:
daske 24 mm za oplatu - 7 puta,
daska za oplatu 48 mm - 12 puta,
doka - 40 puta,
gredice za oplatu - 10 puta,
gredice za doka oplatu - 40 puta,
gredice za podgradu - 20 puta,
bunarske motke - 20 puta,
daske za ukrućenje - 10 puta.
 


(26.08.2007.)

VAŽNO!!! OD 01.04.2010. OBAVEZNO ENERGETSKO CERTIFICIRANJE NOVIH ZGRADA


- GIPSKARTONSKI RADOVI
- TEŽINE METALNIH ELEMENATA 1
- TEŽINE METALNIH ELEMENATA 2
- TEŽINE METALNIH ELEMENATA 3
- FASADERSKI RADOVI I CIJEVNA SKELA
- ZIDARSKI RADOVI
- ŽBUKANJE
- ARMIRAČKI RADOVI
- BETONSKI RADOVI
- ZEMLJANI RADOVI
- TEŽINE GRAĐEVINSKOG MATERIJALA
- RUČNI UTOVAR I ISTOVAR
- PODOPOLAGAČKI RADOVI
- STAKLOREZAČKI RADOVI
- HIDROIZOLATERSKI RADOVI
- LIMARSKI RADOVI
- TARACERSKI RADOVI
- IZVEDBA I OBRAČUN GIPSARSKIH RADOVA (ZIDOVI)
- IZVEDBA I OBRAČUN POKRIVAČKIH RADOVA
- IZVEDBA I OBRAČUN SOBOSLIKARSKIH RADOVA
- ARMATURNE TABLICE
- IZVEDBA I OBRAČUN KERAMIČARSKIH RADOVAPretraži vijestiBono d.o.o., bojana@bono.hr
KONTAKT: Fax 01 29 30 133, GSM 098 19 32 570