Naslovna
 O nama
 GALANTERIJA
 ZA OPERATIVCA
 REGULATIVA
 NORMATIVI
 JAVNA NABAVA
 TEKSTILNI LANCI
 Linkovi
 Kontakt


A D R E S A R  NEZAOBILAZNA STRANICA GRAĐEVINSKOG OPERATIVCA  
Upiši traženi pojam


Google  Yahoo  MSN


GALANTERIJA - ZA OPERATIVCA - REGULATIVA - NORMATIVI - JAVNA NABAVA - TEKSTILNI LANCI -

  REGULATIVA

PRAVILNIK O JEDNOSTAVNIM GRAĐEVINAMA ZA KOJE GRAĐEVINSKA DOZVOLA NIJE POTREBNA

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA, PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA

2424

Na temelju članka 117. Zakona o gradnji (»Narodne novine«, broj 175/03 i 100/04) ministrica zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, donosi

PRAVILNIK

o jednostavnim graĐevinama za koje graĐevinska dozvola nije potrebna

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom određuju jednostavne građevine za koje nije potrebna građevinska dozvola i glavni projekt kojeg potvrđuje tijelo graditeljstva, te se utvrđuje dokumentacija na temelju koje se ove građevine mogu graditi, odnosno postavljati.

Članak 2.

Građevinska dozvola i glavni projekt kojeg potvrđuje tijelo graditeljstva, nisu potrebni za građenje odnosno postavljanje građevina iz članka 56. stavka 1. podstavka 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12. i 13. Zakona o gradnji (»Narodne novine«, broj 52/99, 75/99, 117/01 i 47/03) za koje je izdana lokacijska dozvola čiji je sastavni dio idejni projekt.

Građevine iz stavka 1. ovoga članka mogu se graditi odnosno postavljati na temelju konačne lokacijske dozvole čiji je sastavni dio idejni projekt.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 360-01/04-04/13 

Urbroj: 531-01-04-2

Zagreb 28. rujan 2004.

Ministrica
Marina Matulović Dropulić dipl. ing. arh., v. r.

 

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA, PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA

659

Na temelju članka 117. Zakona o gradnji (»Narodne novine«, broj 175/03 i 100/04) ministrica zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI I DOPUNI PRAVILNIKA O JEDNOSTAVNIM GRAĐEVINAMA ZA KOJE GRAĐEVINSKA DOZVOLA NIJE POTREBNA

 

Članak 1.

U Pravilniku o jednostavnim građevinama za koje gradevinska dozvola nije potrebna (»Narodne novine«, broj 138/04) u članku 1. riječi: »i glavni projekt kojeg potvrđuje tijelo graditeljstva« brišu se.

 

Članak 2.

Iza članka 1. dodaje se članak 1.a koji glasi:

 

»Članak 1.a

Građevinska dozvola nije potrebna za građenje golf igrališta u sklopu kojeg se ne grade parkirališta, zgrade za održavanje golf igrališta, klupske zgrade i druge zgrade.

Golf igrališta iz stavka 1. ovoga članka mogu se graditi na temelju glavnog projekta kojeg je potvrdilo tijelo graditeljstva.«

 

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

 

Klasa: 360-01/06-04/01

Urbroj: 531-01-06-1

Zagreb, 7. ožujka 2006.

Ministrica

Marina Matulović-Dropulić dipl., ing. arh., v. r.

 

 

 (15.09.2006.)

VAŽNO!!! OD 01.04.2010. OBAVEZNO ENERGETSKO CERTIFICIRANJE NOVIH ZGRADA


- PRAVILNIK O ENERGETSKOM CERTIFICIRANJU ZGRADA
- ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI NA RADU
- PRAVILNIK O ZAŠTITI NA RADU NA PRIVREMENIM ILI POKRETNIM GRADILIŠTIMA
- PRAVILNIK O ZAŠTITI NA RADU NA PRIVREMENIM ILI POKRETNIM GRADILIŠTIMA
- NAKNADE, POTPORE I NAGRADE KOJE SE MOGU ISPLATITI BEZ POREZA U 2008. GODINI
- PREČICOM DO UPORABNE DOZVOLE
- PRAVILNIK O GOSPODARENJU GRAĐEVNIM OTPADOM
- ZAKON O PROSTORNOM UREĐENJU I GRADNJI (2.DIO)
- ZAKON O PROSTORNOM UREĐENJU I GRADNJI (1.DIO)
- PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU VOĐENJA GRAĐEVINSKOG DNEVNIKA
- Pravilnik o uvjetima i mjerilima za davanje suglasnosti za započinjanje obavljanja djelatnosti građenja
- PRAVILNIK O TEHNIČKOM PREGLEDU GRAĐEVINE
- ZAKON O GRADNJI
- Zakon o zaštiti na radu
- PRAVILNIK O NAČINU ZATVARANJA I OZNAČAVANJA ZATVORENOG GRADILIŠTA
- Pravilnik o načinu vođenja očevidnika o obavljenim inspekcijskim pregledima građevinske inspekcije
- Pravilnik o kontroli projektaPretraži vijestiBono d.o.o., bojana@bono.hr
KONTAKT: Fax 01 29 30 133, GSM 098 19 32 570